W dniach 17-19 października 2003 r. w Krakowie odbyła się 9 Międzynarodowa Konferencja CEREAN, której organizatorem była Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele 18 państw z Europy Środkowej, Wschodniej oraz Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej. Była to niezwykle udana i sprawnie zorganizowana impreza, która była dobrą okazją do wymiany doświadczeń i poglądów specjalistów obsługujących rynek nieruchomości. Mnogość przedstawicieli państw Europy Wschodniej i Środkowej dawała możliwość zapoznawania się z problematyką nowych, powstających w ostatnich latach rynków nieruchomości. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych zapoznawali uczestników konferencji z zasadami, problemami i uwarunkowaniami dojrzałego, okrzepłego i rozwiniętego rynku nieruchomości.


CEREAN (The Central European Real Estate Associations Network) to organizacja powstała w 1993 r. z inicjatywy przedstawicieli państw Europy Środkowej i Wschodniej.
Zmiana ustrojowa, która nastąpiła na początku lat dziewięćdziesiątych spowodowała pojawianie się w poszczególnych państwach rynku nieruchomości. Przedstawiciele państw byłego bloku wschodniego spotykali się na różnorodnych, międzynarodowych imprezach w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej, gdzie mieli okazję zapoznawania się z problematyką rynku nieruchomości a przy okazji poznali się ze sobą. Zbieżność problemów, którą można było wyczuć w prywatnych rozmowach, jak wspomina Prezydent CEREAN Grzegorz Dobrowolski, wywołała pomysł stworzenia organizacji integrującej środowisko specjalistów obsługujących rynek nieruchomości z tego regionu. Tegoroczna konferencja była już dziewiątą w historii tej organizacji. Obecnie CEREAN to prężna i rozbudowana organizacja, która zapewnia stały i systematyczny kontakt pomiędzy poszczególnymi, krajowymi organizacjami oraz, co równie istotne, samymi członkami tych organizacji.

CEREAN 2003


Obrady konferencji odbywały się Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”. Tematy dyskusji panelowych zostały tak dobrane by uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznania się z możliwie najszerszą grupą zagadnień prezentowaną przez przedstawicieli różnych państw. Omówiono następujące zagadnienia:
• Rynki nieruchomości przed i po wstąpieniu do Unii Europejskiej – oczekiwania i doświadczenia brokerów, zarządców, rzeczoznawców, deweloperów.
• Różne formy zabezpieczania transakcji na rynku nieruchomości – prawne I formalne gwarancje dla klientów i deweloperów
• Doradcy na rynku nieruchomości – nowe wyzwania, rola i pozycja na rynku.
• Ubezpieczenie ryzyka zawodowego – gwarancje dla klientów, bezpieczeństwo zawodowe dla profesjonalistów, narzędzie marketingowe.
• Profesjonaliści na rynkach międzynarodowych – standardy pracy, certyfikacja, kwalifikacje, szkolenia, uznanie dyplomów.
• Zarządzanie obiektami zabytkowymi oraz centrami handlowymi.
• Rzeczoznawcy majątkowi na rynkach międzynarodowych. Metody estymacji – sytuacja na dziś i po wstąpieniu do Unii Europejskiej.
• Ponadnarodowe platformy transakcyjne, nowoczesne narzędzia ofertowe na międzynarodowym rynku nieruchomości.
• Rynek Nieruchomości w sytuacji kryzysu ekonomicznego – planowanie rozwoju firmy, jak zdobyć nowych klientów nie tracąc stałej grupy klientów, zarządzanie firmą w trudnych czasach.
• Społeczne i ekonomiczne konsekwencje ograniczania prawa własności w różnych systemach prawnych.

Wystąpienia przedstawicieli krajów Europy Środkowej i Wschodniej uprzytamniały, że rynek nieruchomości w państwach postkomunistycznych znajduje się wciąż w fazie rozwoju. Dotyczy to zarówno instytucji państwowych obsługujących tę niezwykle istotną gałąź gospodarki jak i komercyjnych podmiotów obsługujących ten rynek. Ogarnianie i uporządkowywanie gospodarki nieruchomościami szybciej następuje w krajach mniejszych niż dużych czy ogromnych, takich jak Rosja. Konferencja dobitnie uprzytomniła, że prócz zbliżonych problemów do rozwiązania jesteśmy swoimi geograficznymi sąsiadami i w zakresie rynku nieruchomości powinniśmy nauczyć się ze sobą współdziałać. Postępująca globalizacja i związany z nią transfer kapitału ponad granicami przenosi się również na nasze rynki nieruchomości. Granice stopniowo tracą swe niegdysiejsze znaczenie. Stąd konieczność wypracowywania zasad współpracy, standaryzowania procedur a co za tym idzie systematycznego współdziałania w tym zakresie specjalistów obsługujących ten młody i nieokiełznany rynek nieruchomości.

Wystąpienia gości ze Stanów Zjednoczonych dawały możliwość zapoznania się ze stanem, z naszego punktu widzenia. niemal idealnym choć też nie pozbawionym problemów.  W wypowiedziach amerykańskich prelegentów najwyraźniejszą różnicą jaką dawało się odczuć wobec pozostałych wystąpień było wyraźne skupianie uwagi na kliencie, odbiorcy usług specjalistów obsługujących ten rynek. Na amerykańskim rynku nie świadczący usługę lecz klient jest postacią pierwszoplanową. Postawa taka przewijała się w wielu wystąpieniach Amerykanów. Przyznać należy, że jest to filozofia wciąż odległa od postkomunistycznych przyzwyczajeń. Z uwagi na fakt, że amerykański rynek nieruchomości jest rynkiem przejrzystym, precyzyjnie rejestrowanym i wnikliwie analizowanym wiadomym jest, że właśnie przez ten rynek przetacza się najpokaźniejsza część kapitału krajowego. Stąd niezwykłe zainteresowanie banków, ubezpieczycieli, funduszy i nade wszystko samego państwa tą dziedziną gospodarki oraz doniosła rola i odpowiedzialność specjalistów obsługujących ten rynek. To też odległe od naszej lokalnej specyfiki.

Ciekawie zabrzmiał głos Christine Todd – przedstawicielki NVAR (The Northern Virginia Association of REALTORS®), która ujawniła dążenia banków działających w Stanach Zjednoczonych do zawłaszczenia obrotem i obsługą rynku nieruchomości. Pokaźna część pieniędzy i działań lobbingowych amerykańskich pośredników w obrocie nieruchomościami skierowana jest przeciwko tym zamierzeniom banków. Istotnym argumentem, który przemawia po stronie amerykańskich pośredników jest ich niemal instytucjonalny obiektywizm oraz daleko posunięta troska o dobro klienta, która zapewnia zarówno w zakresie wyboru oferty jak i kredytu opcję dla klienta optymalną. Wskazywane jest natomiast zagrożenie, że w przypadku przejęcia tego obszaru przez resort bankowy pierwszoplanowy stanie się wyłącznie zysk z tytułu udzielonego kredytu, co wynika z istoty i praktyki funkcjonowania banków. Trudno kwestionować, że racja leży raczej po stronie pośredników.

W gąszczu wystąpień przedstawicieli różnych krajów i branż obsługujących rynek nieruchomości swój głos mieli okazję zabrać przedstawiciele środowiska rzeczoznawców majątkowych. Wśród prelegentów stronę polskiego środowiska rzeczoznawców majątkowych reprezentowali: Danuta Jędrzejewska-Szmek, Krystyna Czarnecka, Agnieszka Jachowicz, Jerzy Filipiak, Piotr Cegielski oraz Stanisław Cegielski. Polscy rzeczoznawcy majątkowi omawiali historię i ewolucję zawodu, współczesny sposób jego zorganizowania, przestrzeń prawną, w które poruszają się polscy rzeczoznawcy oraz ich dążenia i zamierzenia.

W roboczym i specjalistycznym panelu dyskusyjnym poświęconym kwestii wyceny nieruchomości szczególnie efektownie wypadły wystąpienia Agnieszki Jachowicz i Piotra Cegielskiego. Agnieszka Jachowicz, na co dzień pracująca w DTZ Zadelhoff niezwykle rzeczowo i fachowo omawiała rynek inwestycyjny nieruchomości komercyjnych w Polsce. Wystąpienie nasycone było dużo ilością informacji i wiedzy o omawianym rynku nieruchomości oraz analizami i wnioskami z tych analiz. Piotr Cegielski omówił metodykę wyznaczania stóp dyskontowych dla potrzeb wyceny nieruchomości. Szczegółowo i atrakcyjnie została omówiona ideologia oraz problematyka wyznaczania stóp dyskontowych. Przekazane w wystąpieniu Piotra Cegielskiego przemyślenia i doświadczenia mogą stanowić inspirację to badań rynkowych i metod wyznaczania stóp dyskontowych w praktyce wyceny nieruchomości.

9 Międzynarodowa Konferencja CEREAN to udana, pożyteczna i potrzebna impreza dla specjalistów zajmujących się obsługą rynku nieruchomości. Bezpośredni kontakt ze specjalistami z krajów Europy Środkowej i Wschodniej jest obecnie potrzebny i pożądany, a z czasem może stać się wręcz konieczny. Wyglądając z utęsknieniem na zachód często zapominamy o naszych sąsiadach „zza miedzy”. Należy przyklasnąć idei, która przyświecała twórcom CEREAN i życzyć im, by organizacja ta nieprzerwanie się rozwijała w wytyczonym na wstępie kierunku.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”3″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_imagebrowser” ajax_pagination=”1″ order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]