Przy okazji analizy rynku gruntów budowlanych na obszarze miasta Pruszcz Gdański (siedziby powiatu gdańskiego ziemskiego) realexperts.pl przedstawia kilka grafów prezentujących rozkład cen.

Trend nieliniowy cen jednostkowych gruntów niezabudowanych na rynku lokalnym miasta Pruszcz Gdański w latach 2009-20013

Rys. 1. W Pruszczu Gdańskim, tak jak i na innych analogicznych rynkach, można zaobserwować po spadkach lat 2008-2009, odbicie od roku 2010, zatrzymanie wzrostu cen w 2012 i spadek w latach 2012 i 2013 r.

 

Eliminacja wpływu czasu na poziom cen (trendu) nieruchomości niezabudowanych na rynku lokalnym miasta Pruszcz Gdański w latach 2009-2013 (R2=0,00000) i aktualizacja cen transakcyjnych

Rys. 2. Dzięki analizie trendu nieliniowego można w pełni wyeliminować zależność cen od czasu i dokonać aktualizacji cen na aktualny moment.

 

Histogram rozkładu zaktualizowanych na 10.2013 r. cen jednostkowych gruntów niezabudowanych nierolnych na obszarze miasta Pruszcz Gdański

Rys. 3. Rozkład cen jednostkowych gruntów nierolnych w Pruszczu Gdańskim ma charakter log-normalny taki silnie lewoskośny rozkład cen jest typowy i powtarzalny na wszystkich takich rynkach. Średnia arytmetyczna cen zaktualizowanych, wynosząca 260 zł/m2, nie jest w takich przypadkach dobrym miernikiem rynku – nie odpowiada żadnej wartości, wokół której można by zauważyć grupowanie się cen.

 

Dystrybuanta rozkłądu zaktualizowanych na 10/2013 r. cen jednostkowych gruntów niezabudowanych nierolnych na obszarze miasta Pruszcz Gdański

Rys. 4. Dystrybuanta rozkładu zaktualizowanych cen jednostkowych bardzo dobrze pokrywa się z teoretyczną dystrybuantą rozkładu log-normalnego, co potwierdza charakter rozkładu.

 

Histogram rozkładu zaktualizowanych na 10/2013 r. logarytmów cen jednostkowych gruntów niezabudowanych nierolnych na obszarze miasta Pruszcz Gdański

Rys. 5. Standardowa właściwość log-normalnego rozkładu cen: logarytmy cen mają symetryczny rozkład normalny. Średnia rozkładu logarytmów wynosi 5,2675, co oznacza, że w tym miejscu znajduje się typowa dla rynku Pruszcza Gdańskiego cena gruntu. To ona stanowi punkt, wokół którego grupują się ceny. Wynosi ona: exp(5,2675) = 194 zł/m2. Wartość ta stanowi średnią geometryczną cen.

 

Właściwość rozkładu normalnego

Rys. 6. Właściwość rozkładu log-normalnego, w którym, rozkład logarytmów ma rozkład normalny, gdzie średnia arytmetyczna, mediana i dominanta logarytmów się pokrywają, pozwala przypuszczać, że średnia geometryczna cen, mediana cen oraz dominanta cen będą sobie bliskie natomiast średnia arytmetyczna cen będzie od tamtych odległa.

 

Dystrybuanta rozkładu zaktualizowanych na 10/2013 r. logarytmów cen jednostkowych gruntów niezabudowanych nierolnych na obszarze miasta Pruszcz Gdański

Rys. 7. Log-normalny rozkład cen i normalny rozkład logarytmów z cen (a także taki rozkład powierzchni i cen całkowitych) jest uzasadnieniem wykorzystania, jako oddającego naturę analizowanego rynku, modelu multiplikatywnego wyceny z poprawkami procentowymi czyli współczynnikami mnożącymi (mnożnikami) oraz przyjęcia jako podstawy szacowania średniej geometrycznej.

realexperts.pl