Pracujemy w realexperts.pl nad aktualizacją i zaawansowanym modelem wartości dla nieruchomości komercyjnych (niemieszkalnych) na obszarze Warszawy i 9 okolicznych powiatów.
Potwierdza się zasadniczo monocentryczny charakter oddziaływań regionalnych co do lokalizacji. Atraktorem wyraźnie dominującym jest odległość od centrum Warszawy. Atraktory drugiego szczebla (powiat) i trzeciego (gmina) są znacznie słabsze. Silniejszy jest wpływ atraktorów liniowych – odległości od dróg wojewódzkich i lepszych.

Porównanie siły wpływu na wartość odległości: od Warszawy (-4,5%/km), od miasta powiatowego (-1,8%/km), od gminy (-1,5%/km) i od najbliższej drogi wojewódzkiej lub wyższej (-2,6%/km) dla nieruchomości komercyjnych (niemieszkalnych) w regionie warszawskim

realexperts.pl