Efekt działania techniki analizy rynku nieruchomości, cechującej się znaczną odpornością – regresji nieparametrycznej.
Poniżej zastosowanie: oszacowanie trendu zmiany średniej arytmetycznej, mediany i średniej geometrycznej cen dla gruntów niezabudowanych w Gliwicach.

Należy zwrócić uwagę, że nie jest to po prostu historyczne kształtowanie się średnich i mediany, które cechują się znaczną zmiennością ze względu na silny wpływ pojedynczych transakcji uzależnionych od konkretnych cech sprzedanych w danym okresie nieruchomości ale oszacowanie trendu wydobywające „sygnał” z rynku, co widać na grafie porównującym kształtowanie się średniej empirycznej i trendu określonego w drodze regresji nieparametrycznej.

Oszacowanie trendu zmiany cen dla gruntów niezabudowanych w Gliwicach w latach 2001-2012 dla średniej arytmetycznej, mediany i średniej geometrycznej metodą regresji nieparametrycznej Oszacowanie trendu zmiany cen dla gruntów niezabudowanych w Gliwicach w latach 2003-2012 dla średniej arytmetycznej, mediany i średniej geometrycznej metodą regresji nieparametrycznej i średnia empiryczna

realexperts.pl