Dziś w Dziale Opisu Danych realexperts.pl zostały zakończone podstawowe prace nad pełnym opisem wszystkich transakcji nieruchomościami niezabudowanymi na terenie Gliwic.

Zostały szczegółowo określone dla nieruchomości będących przedmiotem obrotu ich cechy rynkowe, m.in. lokalizacji, kształtu, liczby działek i charakteru podziału, typu drogi, dostępu do drogi, stopnia uzbrojenia we wszelkie media, stanu planistycznego, przeznaczenia w studium i mpzp, stref ochronnych planistycznych i ciągów uzbrojenia, występujących utrudnień inwestycyjnych, dopuszczalnych współczynników intensywności i wysokości zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej itd.

Słowem zastosowano pełny schemat opisu nieruchomości zasadniczo taki sam jak w Warszawie.

Baza w pełni opisanych nieruchomości będących przedmiotem opisu obejmuje wszystkie dostępne transakcje z lat 2007-20013. Łącznie opisano w pełni 2105 nieruchomości gruntowych.

Następny etap prac: analiza rynku i stworzenie pełnego modelu wartości nieruchomości i docelowo pełnego systemu ekspertowego wspomagającego rzeczoznawców majątkowych w procesie wyceny nieruchomości.

W realexpert.pl mamy do czynienia z następującą sekwencją prac. Dział Opisu Danych gromadzi i dokonuje opisu danych pod względem cech rynkowych i innych informacji.

Wynik pracy DOD przekazywany jest do Działu Analiz, w którym dokonywana jest na ich podstawie analiza rynku i stworzenie modelu wartości nieruchomości – systemu ekspertowego.

Wynik pracy DA przekazywany jest do Działu Wycen Nieruchomości, który eksploatuje system – rzeczoznawcy majątkowi dokonują przy jego pomocy konkretnych wycen nieruchomości w postaci operatów szacunkowych.

To jest właściwy sposób postępowania w procesie wyceny nieruchomości. Przyjdzie czas, gdy wszyscy rzeczoznawcy majątkowi, chcący efektywnie działać na rynku wycen będą mieli dostęp do efektywnego narzędzia jakim jest system ekspertowy wspomagający wycenę nieruchomości.

Poniżej mapka lokalizacji wszystkich transakcji gruntami w Gliwicach w okresie lat 2007-2013.

Mapka lokalizacji wszystkich transakcji gruntami w Gliwicach w okresie lat 2007-2013