Zadaniem wyceny dla ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości jest określenie zmiany wartości nieruchomości wyłącznie ze względu na dokonany podział i nie może obejmować wpływu jakichkolwiek innych czynników na różnicę uzyskanych wartości nieruchomości w stanie przed i po podziale. W związku z tym w wycenie nieruchomości dla celu określenia zmiany wartości nieruchomości z tytułu jej podziału można przyjąć jedynie takie cechy stanu nieruchomości jakie posiadała ona odpowiednio przed i po dokonaniu podziału, w tym stanu zagospodarowania, stanu prawnego, stanu techniczno-użytkowego, stopnia wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, a także stanu otoczenia nieruchomości.

W wyniku dokonanego podziału nieruchomość, która doznała podziału nie zmienia żadnej ze swych cech poza faktem dokonania celowego podziału i liczbą wydzielonych planowo działek, z których nieruchomość się składa. W szczególności w wyniku dokonania podziału, nie zmieniają się: powierzchnia nieruchomości, kształt nieruchomości, uzbrojenie nieruchomości, lokalizacja nieruchomości, dostęp do dróg, otoczenie oraz przeznaczenie nieruchomości. Jedyną cechą różnicującą nieruchomość w stanie przed i po podziale jest planowy podział i liczba wydzielonych działek.

Kluczowe przepisy prawa