W uzgodnienu pomiędzy Polską Izbą Rzeczoznawstwa Majątkowego oraz realexperts.pl  wszyscy uczestnicy szkolenia REx04/PIRM Warszawie i Wrocławiu otrzymali pełne komercyjne licencje na pakiet specjalistycznych, przeznaczonych dla rzeczoznawców majątkowych, wspomagających analizę danych rynkowych i wycenę nieruchomości arkuszy REx.

W skład pakietu wchodzą: 

1. rex_wycena v. 1.0.4.
Arkusz umożliwia określanie:
– wag cech rynkowych i ich istotności statystycznej na podstawie danych rynkowych,
– estymowanego rozstępu cenowego rynku ΔC (Cmin i Cmax),
– wartości nieruchomości przy zastosowania regresji liniowej wielorakiej (MASR),
– wartości nieruchomości przy zastosowaniu metody korygowania ceny średniej (MKCS),
– wartości nieruchomości przy zastosowaniu metody porównywania nieruchomości parami (MPNP).

20140603 licencje i manuale do arkuszy REx_w1

2. rex_trend v. 1.0.4.
Arkusz służy do analizy liniowego i nieliniowego trendu czasowego, tj.:
– określania wymiaru liniowego trendu czasowego (w wymiarze okresu badania, dziennym, miesięcznym i rocznym),
– określania istotności, dokładności i przedziału ufności trendu czasowego,
– określania charakterystyki trendu (liniowa/nieliniowa),
– aktualizacji cen transakcyjnych z uwzględnieniem charakterystyki trendu czasowego.

20140603 licencje i manuale do arkuszy REx_w2

3. rex_histogram v. 1.0.4.
Arkusz umożliwia:
– wizualizację rozkładu zmiennej (np. cen lub cech) przy pomocy histogramu,
– wizualizację podobieństwa rozkładu empirycznego badanej zmiennej do rozkładu normalnego,
– wizualizację położenia średniej arytmetycznej, mediany, dominanty i średniej geometrycznej,
– określanie parametrów statystycznych badanej zmiennej w zakresie: tendencji centralnej, zmienności i symetryczności/asymetrii rozkładu.

20140603 licencje i manuale do arkuszy REx_w3

Manuale do wszystkich arkuszy można pobrać ze strony autora, szefa Działu Analiz realexperts.pl – Tomasza Kotrasińskiego:
https://independent.academia.edu/TomaszKotrasinski/Manuale-REx