W ramach badań w realexperts.pl dotyczących determinant społeczno-ekonomiczno-demograficznych wpływających na poziom cen wykonaliśmy m.in. analizę,  jaki jest wpływ poszczególnych czynników na cenność lokalizacji na poziomie powiatów.

Posiadając pełen model wartości nieruchomości komercyjnych (niemieszkalnych) dla województwa śląskiego w modelu określony został (w postaci logarytmicznej) dla każdego powiatu czysty (caeteris paribus – z uwzględnieniem wszystkich innych analizowanych cech) wpływ lokalizacji w powiecie na wartość nieruchomości komercyjnych. Współczynniki te określono na podstawie badania wpływu cech rynkowych na ceny (w tym lokalizacji). 

Procentowy wpływ lokalizacji ogólnej na poziomie powiatów na wartość nieruchomości komercyjnych (powiat referencyjny: Ruda Śląska

Zadano sobie pytanie: jakie czynniki społeczno-ekonomiczno-demograficzne mają wpływ na to, że lokalizacja w jednych powiatach jest atrakcyjniejsza a w innych mniej i jaka jest siła wpływu tych czynników.

Badając dość sporo różnych parametrów stwierdzono istotny wpływ następujących czynników:
– zaludnienie = parametr wielkości
– saldo migracji na 10.000 mieszkańców = parametr atrakcyjności
– podmioty w REGON na 10.000 mieszkańców = parametr aktywności gospodarczej
– stopa bezrobocia = parametr koniunktury
– udział pracujących w rolnictwie/leśnictwie/rybołówstwie = parametr urbanizacji.

Kilka innych parametrów w różnych ich układach także miało istotny wpływ ale są one wzajemnie silnie skorelowane.

W efekcie za pomocą samych tylko parametrów społeczno-ekonomiczno-demograficznych, bez jakichkolwiek informacji o cenach i ich poziomie, udało się wyjaśnić kształtowanie się poziomu cenności powiatu uzyskanego na bazie analizy rynku nieruchomości na poziomie R2=77,9% (bez usuwania jakichkolwiek powiatów z analizy), czyli naprawdę bardzo dobry.

Czynniki demograficzno-społeczne wpływające na cenność lokalizacji nieruchomości na szczeblu powiatów w modelu wartości nieruchomości komercyjnych (niemieszkalnych) w województwie śląskim. R2=77,96%. Standaryzowane współczynniki i 85% przedział ufności.

Jak widać, przynajmniej w wypadku nieruchomości komercyjnych, nie bez powodu i nie głównie z powodu „mody” jedne lokalizacje są droższe a inne tańsze.  Najwyraźniej decydują o tym konkretne, mogące być zmierzone, i których wpływ na wartość nieruchomości może być zmierzony.

Co ciekawe dzięki zastosowaniu samych tylko parametrów społeczno-ekonomiczno-demograficznych udało się wyjaśnić kształtowanie się poziomu cenności powiatu w takim samym stopniu jak przy pomocy posiadania średnich cen nieruchomości w powiecie, przy pomocy których możemy wyjaśnić cenność lokalizacji z takim samym poziomem R2=77,9%.

Parametry cenności lokalizacji na szczeblu powiatów określone w pełnym modelu wartości nieruchomości komercyjnych vs. parametry cenności określone przy pomocy samych danych społeczno-demograficznych (R2=77,96%)

Tu uwaga: należy pamiętać, że średnie ceny w powiatach zależą nie tylko do różnic w lokalizacji ale także od różnic w typie, położeniu w ramach powiatu, stanu itp nieruchomości na terenie powiatu i reprezentują one nie wpływ lokalizacji caeteris paribus ale „zanieczyszczony” innymi różnicami między powiatami. W związku z tym średni poziom cen nie może być wprost utożsamiona z cennością lokalizacji, choć jest, jak widać, z nią bardzo wysoko skorelowana.

Posiadanie danych w postaci średnich cen oraz parametrów społeczno-ekonomiczno-demograficznych dla powiatów pozwala na wyjaśnienie cenności lokalizacji na poziomie R2=90,1%.

Tomasz Kotrasiński

szef Działu Analiz realexperts.pl