Analiza potwierdza wyraźną zmianą trendu na rosnący.

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) są terenami stricte inwestycyjnymi a popyt na grunty na ich obszarze jest silnie skorelowany z koniunkturą gospodarczą. Są w związku z tym bardzo dobrymi a przede wszystkim bardzo czułymi wskaźnikami koniunktury na rynku gruntów inwestycyjnych.

W Dziale Analiz realexperts.pl dokonano m.in. analizy kształtowania się trendu zmiany cen jednostkowych (w zł/m2) dla transakcji kupna-sprzedaży gruntów o funkcji przemysłowo-usługowej na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE). Analiza za pomocą lokalnie ważonej odpornej regresji nieparametrycznej (Robust LOWESS) pokazała kształtowanie się trendów zmiany cen jednostkowych dla tego segmentu gruntów w okresie lat 2005-2014.

Trend zmiany cen jednostkowych gruntów przemysłowo-usługowych na obszarach wchodzących w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) w okresie lat 2005-2014. Lokalnie ważona odporna regresja nieparametryczna.

trend zmiany cen

Wniosek z analizy jest jasny: na przełomie lat 2012/2013 nastąpiło wyraźne odwrócenie trendu spadkowego dla gruntów w KSSE i przejście do wyraźnego trendu wzrostowego, który trwa obecnie.

Dla potwierdzenia występowania, zasięgu i punktów zwrotnych trendów zmiany cen gruntów przemysłowo-usługowych w KSSE, wykonano analizę trendów dla całości danych transakcyjnych dla KSSE oraz dla dwóch rozłącznych zbiorów transakcji: dla gruntów w podstrefie w Gliwicach oraz dla gruntów w innych podstrefach (poza podstrefą gliwicką.)

Porównanie trendu zmiany cen jednostkowych gruntów przemysłowo-usługowych na obszarach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) - dla danych całościowych, bez podstrefy gliwickiej i dla Gliwic w okresie lat 2005-2014. Lokalnie ważona odporna regresja nieparametryczna.

trend zmian cen

Wykonana analiza wykazała, że trendy zmiany cen w latach 2005-2014 dla dwóch rozłącznych zbiorów danych transakcyjnych zachowuję się tak samo. Oba też wykazują wyraźne odwrócenie trendu z wyraźnie spadkowego w latach 2011-2012 na wyraźnie wzrostowy od 2013 r. Fakt podobnego zachowania się różnych rynków w czasie obiektywnie potwierdza występowanie i charakter trendów cenowych na rynku gruntów przemysłowo-usługowych.

Należy zauważyć, że wnioski z analizy trendu zmiany cen jednostkowych dla transakcji kupna-sprzedaży gruntów o funkcji przemysłowo-usługowej na obszarze KSSE pokrywają się z wnioskami dotyczącymi trendów zmiany cen gruntów niezabudowanych w Gliwicach i Dąbrowie Górniczej.

Tam także analiza transakcji wykazała wyraźne przejście od spadkowej do wzrostowej fazy rynku na przełomie 2012/2013 r.

Tomasz Kotrasiński, MPAI
Dział Analiz realexperts.pl