tlo_konferencja_grunty_warszawa_obiektywna_1000px

Polski Instytut Wyceny oraz realexperts.pl sp. z o.o. mają zaszczyt zaprosić na Konferencję, która odbędzie się 27 stycznia 2015 r. w Warszawie, ul. Trębacka 4, sala nr 205, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, p.t.:

Obiektywna wycena wartości.
Możliwości i zastosowania nowoczesnej wyceny nieruchomości
na przykładzie systemu ekspertowego dla m.st. Warszawy

Rozwój rynku nieruchomości, wciąż na nowo stawia przed wszystkimi jego uczestnikami zagadnienie dostosowania procesów obsługi tego rynku do wymogów nowoczesności. Także wycena nieruchomości, dostarczająca uczestnikom rynku kluczowej informacji o rzeczywistej wartości rynkowej, musi sprostać nowym wyzwaniom. W procesie wyceny nieruchomości dla celów gospodarowania nieruchomościami przez jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa, agendy rządowe, organy odwoławcze, sądownicze i skarbowe oraz instytucje kontrolne itd., wszędzie tam, gdzie gospodaruje się mieniem publicznym lub podejmuje się decyzje dotyczące majątku obywateli, kluczowym wyzwaniem jest obiektywizacja procesu wyceny, który musi spełnić wysokie wymagania nowoczesności i rzetelności a także pełniej jawności i transaprentności. Wyzwaniom nowoczesnego rynku nieruchomości może sprostać tylko nowoczesna wycena.

Wymogi zmieniającego się rynku nieruchomości zauważone zostały między innymi przez nowe Rekomendacje S i J w kwestii oceny wartości przedmiotu zabezpieczenia hipotecznego wydane dla sektora bankowego przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz nowe uregulowania dotyczące wartości godziwej dla nieruchomości wprowadzone przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 13). Wprowadziły nowe, wyższe standardy dotyczące obiektywizacji procesu wyceny oraz obiektywizacji wyniku tej wyceny, czyli wartości nieruchomości.

Także Ustawa o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości zawierają rozwiązania i procedury, które mogą być podstawą nowoczesnej, rzetelnej, sprawnej a przede wszystkim obiektywnej wyceny nieruchomości dla wszystkich potrzeb i celów, które pojawiają się w procesie gospodarowania nieruchomościami przez jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa, agendy rządowe lub procesie podejmowania decyzji przez organy odwoławcze, skarbowe i sądownicze. Rozwiązania wdrażające między innymi zasady obiektywności procesu wyceny, w tym także procedury wzmacniające transparentność i antykorupcyjność procesu wyceny dla celów publicznych.

Dostępność i jakość publicznych i komercyjnych źródeł informacji o nieruchomościach otworzyły możliwości zastosowania nowoczesnej, obiektywnej wyceny wartości nieruchomości opartej o duże zbiory danych transakcyjnych. Szczegółowy opis cech nieruchomości i zaawansowane metody analizy danych rynkowych tworzą zobiektywizowany i spójny system ekspertowy wspomagający specjalistów i odbiorców procesu wyceny nieruchomości.

Na bazie kilkuletnich doświadczeń w opracowywaniu, wdrażaniu i wykorzystaniu w wycenie nieruchomości systemów ekspertowych wykorzystujących modele wartości, m.in. pilotażowego rozwiązania systemowego wykorzystywanego w latach 2012-2014 dla celów gospodarki nieruchomościami przez miasto Pyskowice (woj. śląskie), w drodze szczegółowej analizy danych transakcyjnych rynku nieruchomości stworzony został zaawansowany nowoczesny system ekspertowy wspomagający wycenę obiektywnej wartości gruntów niezabudowanych dla m. st. Warszawy.

Na Konferencji zaprezentowane zostaną m.in.:

  • znaczenie zagadnienia obiektywizacji procesu wyceny wartości nieruchomości;
  • wykorzystane do budowy systemu ekspertowego dane rynkowe dotyczące gruntów z obszaru m.st. Warszawy, ich ilość, jakość i struktura ich opisu ze względu na istotnie wpływające na wartość cechy rynkowe;
  • oparta o szczegółową, zaawansowaną analizę transakcji mapa cen gruntów dla m.st. Warszawy o wysokiej rozdzielczości i dokładności, wizualizująca przebieg stref cenowych, ich powiązanie z lokalizacją ogólną i szczegółową, ciągami komunikacyjnymi, obszarami osadniczymi, przeszkodami terenowymi itd.
  • analizy rynku nieruchomości określające wpływ na wartość nieruchomości poszczególnych cech rynkowych dotyczących. m.in. lokalizacji, wielkości, podziału i liczby działek, kształtu, uzbrojenia w poszczególne media, dostępu do układu drogowego, przeznaczenia i stanu planistycznego, stref ochronnych planistycznych i infrastrukturalnych, intensywności zabudowy i wielu innych cech niezbędnych do uwzględnienia przy wycenie nieruchomości;
  • budowa, funkcjonalność i możliwości zastosowania systemu ekspertowego wspomagającego określanie obiektywnej i o wysokim stopniu trafności i pewności wartości nieruchomości gruntowych dla różnych celów;
  • praktyczne przykłady wycen nieruchomości dla różnych celów m. in. wskazanych przez uczestników konferencji, w tym także dla celów związanych z gospodarką nieruchomościami podmiotów publicznych, takich jak: aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste, renta planistyczna, renta podziałowa, opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości i budowy infrastruktury, przyłączenie, grunty drogowe, służebności;
  • uwzględnienie „na żywo” zagadnień i różnych sytuacji szacowania zgłoszonych przez uczestników Konferencji.

Konferencja adresowana jest do wszystkich podmiotów wykorzystujących w swojej działalności wyniki wyceny nieruchomości, zwłaszcza tych, w pracy których zagadnienie rzetelności i obiektywności wartości ogrywa rolę kluczową: samorządów, instytucji i agencji rządowych oraz Skarbu Państwa, samorządowych kolegiów odwoławczych, organów skarbowych, GDDKiA, ministerstw, kancelarii prawnych.

Program Konferencji

10.00-10.15 Piotr Walczyk (Prezes PIRM) i Wojciech Nurek (realexperts.pl):
Otwarcie Konferencji i powitanie uczestników

10.15-10.30 Piotr Walczyk:
Rola przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań obiektywizujących proces wyceny wartości dla potrzeb gospodarki nieruchomościami.

10.30-11.00 Wojciech Nurek:
Problem obiektywizacji wartości w zagadnieniach związanych z wyceną dla celów gospodarki nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa. Zalety nowoczesnej wyceny systemowej. Dotychczasowe doświadczenia. Perspektywy wdrożeń.

11.00-11.30 Tomasz Kotrasiński (Prezes PIW):
Nowoczesny system ekspertowy wspomagający obiektywną wycenę nieruchomości. Budowa, funkcjonalności i możliwości zastosowania.

11.30-11.45 Przerwa kawowa

11.45-12.15 Tomasz Kotrasiński:
Mapa cenowa gruntów dla m.st. Warszawy jako podstawa i narzędzie obiektywnej wyceny wartości.

12.15-12.45 Tomasz Kotrasiński:
Analizy wpływu istotnych cech rynkowych nieruchomości na możliwości obiektywnej wyceny dla różnych celów.

12.45-13.00 Przerwa kawowa

13.00-14.00(*)
Praktyczne przykłady obiektywnej wycen nieruchomości dla różnych celów. (Część 1.)

14.00-14.30 Lunch

14.30-15.30(*)
Praktyczne przykłady obiektywnej wycen nieruchomości dla różnych celów. (Część 2.) Wycena na przykładach zgłoszonych przez uczestników Konferencji.

15.00-16.00 Dyskusja i posumowanie Konferencji.

(*)Przykłady wycen różnych nieruchomości prezentować będą rzeczoznawcy majątkowi: Joanna Bonda, Tomasz Kotrasiński, Karolina Mielko, Wojciech Nurek.

* * *

PATRONAT NAD KONFERENCJĄ OBJĘŁY:

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego

C.H. Beck Nieruchomości (patron medialny)

* * *

Uczestnicy Konferencji:

Przedstawiciele: Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Narodowego Banku Polskiego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Miasta st. Warszawy, Urzędu Miasta Wrocław, Urzędu Miasta Racibórz, Komendy Głównej Policji, Urzędu Skarbowego w Warszawie, Wydziałów Nieruchomości dla dzielnic m.st. Warszawy, Polskich Kolei Państwowych S.A., PKP Cargo S.A., Wojskowej Akademii Technicznej, Agencji Nieruchomości Rolnych, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, innych agencji rządowych, banków komercyjnych, firm komercyjnych zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej oraz rzeczoznawcy majątkowi – reprezentanci firm świadczących usługi w zakresie wyceny nieruchomości.

* * *

Relacja fotograficzna

INNE KONFERENCJE:

21 stycznia 2015 r. w Warszawie, ul. Trębacka 4, sala nr 205, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej

Nowoczesna wycena. System ekspertowy wyceny nieruchomości komercyjnych dla Warszawy i regionu warszawskiego

tlo_konferencja_komercja_warszawa_500px

03 lutego 2015 r. w Katowicach, ul. Lompy 14, sala nr 107

Nowoczesna wycena. System ekspertowy wyceny nieruchomości komercyjnych dla Śląska (GOP, ROW i Zagłębie)

tlo_konferencja_komercja_katowice_wycena_com_pl_500px