tlo_konferencja_komercja_katowice_wycena_com_pl_1000px

Polski Instytut Wyceny oraz realexperts.pl sp. z o.o. mają zaszczyt zaprosić na Konferencję, która odbędzie się 03 lutego 2015 r. w Katowicach, ul. Lompy 14, sala nr 107, p.t.:

Nowoczesna wycena.
System ekspertowy wyceny nieruchomości komercyjnych
dla Śląska (GOP, ROW i Zagłębie)

Rozwój rynku nieruchomości, wciąż na nowo stawia przed wszystkimi jego uczestnikami zagadnienie dostosowania procesów obsługi tego rynku do wymogów nowoczesności. Także wycena nieruchomości dostarczająca uczestnikom rynku często kluczowej informacji niezbędnej dla optymalizacji procesu inwestycyjnego: informacji o rzeczywistej wartości rynkowej, musi sprostać wyzwaniom jakie stawia rynek. Wymaganiom nowoczesności, rzetelności i obiektywizmu. Wyzwaniom nowoczesnego rynku nieruchomości może sprostać tylko nowoczesna wycena.

Wymogi zmieniającego się rynku nieruchomości zauważone zostały między innymi przez nowe Rekomendacje S i J w kwestii oceny wartości przedmiotu zabezpieczenia hipotecznego wydane dla sektora bankowego przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz nowe uregulowania dotyczące wartości godziwej dla nieruchomości wprowadzone przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 13). Wprowadziły nowe, wyższe standardy dotyczące obiektywizacji procesu wyceny oraz obiektywizacji wyniku tej wyceny, czyli wartości nieruchomości.

Dostępność i jakość publicznych i komercyjnych źródeł informacji o nieruchomościach otworzyły możliwości zastosowania nowoczesnej, obiektywnej wyceny wartości nieruchomości opartej o szczegółową analizę szczegółowo rozpoznanych, dużych zbiorów danych transakcyjnych. Szczegółowy opis cech nieruchomości i zaawansowane metody analizy danych rynkowych oraz jasne i jawne procedury postępowania w procesie wyceny tworzą zobiektywizowany i spójny system ekspertowy wspomagający specjalistów (rzeczoznawców majątkowych) oraz odbiorców procesu wyceny nieruchomości.

Na bazie kilkuletnich doświadczeń w opracowywaniu, wdrażaniu i wykorzystaniu przez rzeczoznawców majątkowych w wycenie nieruchomości komercyjnych systemów ekspertowych wykorzystujących obiektywne modele wartości na wiodących rynkach komercyjnych w Polsce: Warszawy i regionu warszawskiego oraz rynku śląskiego, w drodze szczegółowej analizy danych transakcyjnych rynku nieruchomości, stworzony został zaawansowany system ekspertowy wspomagający wycenę wartości nieruchomości komercyjnych dla Śląska obejmujący obszar Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Rybnickiego Okręgu Węglowego i Zagłębia Dąbrowskiego.

Obszar działania wdrożonego systemu ekspertowego, pozwalającego na zobiektywizowaną, szczegółową wycenę nieruchomości komercyjnych, z uwzględnieniem dużej liczby obiektywnie zdefiniowanych i uwzględnionych cech rynkowych, obejmuje obszar, na który składa się 25 powiatów: będziński, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, gliwicki (ziemski), Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, mikołowski, Mysłowice, Piekary Śląskie, raciborski, Ruda Śląska, Rybnik, rybnicki (ziemski), Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, Żory.

Na Konferencji zaprezentowane zostaną m.in.:

  • wykorzystane do budowy systemu ekspertowego dane rynkowe dotyczące nieruchomości komercyjnych z obszaru Śląska, ich ilość, jakość i struktura ich opisu ze względu na istotnie wpływające na wartość cechy rynkowe;
  • oparta o szczegółową analizę transakcji mapa cen nieruchomości komercyjnych dla regionu śląskiego o wysokiej rozdzielczości i dokładności, wizualizująca przebieg stref cenowych, ich powiązanie z lokalizacją ogólną i szczegółową, ciągami komunikacyjnymi, obszarami osadniczymi, przeszkodami terenowymi itd.;
  • szczegółowe analizy rynku nieruchomości określające wpływ na wartość nieruchomości komercyjnych poszczególnych cech rynkowych m.in.: lokalizacji, wielkości zabudowy i powierzchni gruntu, typu drogi i dostępu do układu drogowego, liczby budynków, typu użytkowego i charakteru zabudowy, wieku budynków, stanu technicznego, standardu, nowoczesności, liczby kondygnacji, podpiwniczenia i wielu innych cech niezbędnych do uwzględnienia przy wycenie nieruchomości;
  • budowa, funkcjonalność i możliwości zastosowania systemu ekspertowego wspomagającego określanie obiektywnej i o wysokim stopniu trafności i pewności wartości nieruchomości komercyjnych dla różnych celów: kupna/sprzedaży, kredytowych, księgowych, podatkowych, aportowych, leasingowych, rozliczeniowych, wywłaszczeniowych, odszkodowawczych, sądowych, likwidacyjnych, inwestycyjnych, prognostycznych, kontrolnych itp.;
  • praktyczne przykłady wycen nieruchomości komercyjnych na obszarze na obszarze Śląska dla różnych lokalizacji oraz dla różnych typów nieruchomości komercyjnych: biurowych, usługowych, magazynowych, produkcyjnych, warsztatowych i innych w różnych proporcjach udziału typów użytkowych, dla różnych udziałów wielkości gruntu, wieku budynków, stanu technicznego, funkcjonalnego, nowoczesności oraz innych czynników wskazanych przez uczestników konferencji, które pozwolą uchwycić w działaniu wpływ tych cech rynkowych na wartość nieruchomości.

Konferencja adresowana jest do wszystkich podmiotów wykorzystujących w swojej wyniki wyceny nieruchomości komercyjnych: do przedsiębiorców, właścicieli i użytkowników nieruchomości komercyjnych, banków uniwersalnych i spółdzielczych oraz firm leasingowych, pośrednictwa kredytowego i ubezpieczeniowych, biegłych rewidentów i doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów obsługujących przedsiębiorstwa, komorników, syndyków i likwidatorów oraz firm windykacyjnych, agencji rządowych i holdingów nieruchomościowych gospodarujących mieniem nieruchomym Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Program Konferencji

10.00-10.15 Wojciech Nurek (realexperts.pl):
Otwarcie Konferencji i powitanie uczestników

10.15-10.30 Wojciech Nurek:
Rola przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań obiektywizujących proces wyceny wartości dla na rynku nieruchomości komercyjnych.

10.30-11.00 Wojciech Nurek:
Problem obiektywizacji wartości w zagadnieniach związanych z wyceną nieruchomości komercyjnych w świetle Rekomendacji S i J KNF oraz MSR i MSSF. Zalety nowoczesnej wyceny systemowej. Dotychczasowe doświadczenia. Perspektywy wdrożeń.

11.00-11.30 Tomasz Kotrasiński (Polski Instytut Wyceny):
Nowoczesny system ekspertowy wspomagający obiektywną wycenę nieruchomości. Budowa, funkcjonalności i możliwości zastosowania.

11.30-11.45 Przerwa kawowa

11.45-12.15 Tomasz Kotrasiński:
Mapa cenowa nieruchomości komercyjnych na Śląsku jako podstawa i narzędzie obiektywnej wyceny wartości.

12.15-12.45 Tomasz Kotrasiński:
Analizy wpływu istotnych cech rynkowych nieruchomości na możliwości obiektywnej wyceny dla różnych celów.

12.45-13.00 Przerwa kawowa

13.00-14.00(*)
Praktyczne przykłady obiektywnej wycen nieruchomości dla różnych celów. (Część 1.)

14.00-14.30 Lunch

14.30-15.30(*)
Praktyczne przykłady obiektywnej wycen nieruchomości dla różnych celów. (Część 2.) Wycena na przykładach zgłoszonych przez uczestników Konferencji.

15.00-16.00 Dyskusja i posumowanie Konferencji.

(*)Przykłady wycen różnych nieruchomości prezentować będą rzeczoznawcy majątkowi: Joanna Bonda, Tomasz Kotrasiński, Karolina Mielko, Wojciech Nurek.

 * * *

PATRONAT NAD KONFERENCJĄ OBJĘŁY:

Komisja Nadzoru Finansowego (patron honorowy)

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego

Fundacja Na Rzecz Kredytu Hipotecznego

C.H. Beck Nieruchomości (patron medialny)

* * *

Uczestnicy Konferencji:

Przedstawiciele: Narodowego Banku Polskiego, ING Bank Śląski SA, Citi Handlowy Bank Handlowy w Warszawie SA, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Urzędu Miasta w Zabrzu, komornicy sądowi oraz rzeczoznawcy majątkowi.

* * *

Relacja fotograficzna

* * *

INNE KONFERENCJE:

27 stycznia 2015 r. w Warszawie, ul. Trębacka 4, sala nr 205, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej

Obiektywna wycena wartości. Możliwości i zastosowania nowoczesnej wyceny nieruchomości na przykładzie systemu ekspertowego dla m.st. Warszawy

tlo_konferencja_grunty_warszawa_500px

21 stycznia 2015 r. w Warszawie, ul. Trębacka 4, sala nr 205, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej

Nowoczesna wycena. System ekspertowy wyceny nieruchomości komercyjnych dla Warszawy i regionu warszawskiego

tlo_konferencja_komercja_warszawa_500px