Z wielką satysfakcją informujemy, że Komisja Nadzoru Finansowego, która stanowi centralny organ sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce, w tym nad działającymi w Polsce bankami, objęła patronat nad organizowanymi przez Polski Instytut Wyceny i realexperts.pl Konferencjami Nowoczesna wycena. System ekspertowy wyceny nieruchomości komercyjnych organizowanymi 21 stycznia 2015 r. w Warszawie oraz 03 lutego 2015 r. w Katowicach.

Rola Komisji Nadzoru Finansowego w związku z tematyką Konferencji (nowoczesna, obiektywna wycena nieruchomości komercyjnych, m.in. w procesie kredytowania) jest aktywna, inspirująca i wyznaczająca nowe kierunki rozwoju. Jednym z instrumentów, którymi dysponuje KNF są wydawane rekomendacje dotyczące dobrych praktyk działalności banków.  Dowodzą tego w sposób bezpośredni wydane przez KNF Rekomendacje J i S, które regulują m.in. zagadnienia związane z oceną wartości zabezpieczenia na nieruchomości w procesie kredytowania hipotecznego. Rekomendacje KNF stawiają przed instytucjami kredytującymi nowocześniejsze wymogi, wynikające ze stanu współczesnych źródeł informacji o nieruchomościach i dostępnych możliwości technologicznych i wytyczają nowy kierunek zmierzający do zwiększenia bezpieczeństwa procesu kredytowania poprzez między innymi zwiększenie obiektywizacji oceny wartości zabezpieczenia na nieruchomościach.

Zgodnie z przyjętą przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacją S dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie:

Ocena wartości zabezpieczenia na nieruchomości to oszacowanie przez bank możliwej do uzyskania wartości zabezpieczenia na nieruchomości danej ekspozycji kredytowej, aktualnej na moment udzielenia kredytu, lub na moment dokonania kolejnej wyceny, dokonane w oparciu o metody statystyczne lub na podstawie analizy rynku nieruchomości.

Zgodnie z przyjętą przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacją J dotyczącą zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach:

Rzetelna ocena ryzyka zmiany wartości zabezpieczeń na nieruchomościach wymaga stosowania modeli wykorzystujących dane zgromadzone w bazach danych. Wiarygodne, stabilne i zweryfikowane statystycznie modele, wspierające proces oceny ryzyka zmiany wartości zabezpieczeń na nieruchomościach usprawnią proces monitorowania ryzyka portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipoteką.

Zgodnie z Rekomendacją 11 pkt. 4.3.: dla właściwej oceny ryzyka zmiany wartości zabezpieczeń na nieruchomościach, niezbędne jest stosowanie modeli statystycznych opartych o dane pochodzące z wiarygodnych zewnętrznych (międzybankowych) lub wewnętrznych baz danych.

Zgodnie z Rekomendacją 11 pkt. 4.3.1. do oceny ryzyka zmiany wartości zabezpieczeń na nieruchomościach bank powinien wykorzystywać modele rozumiane jako matematyczne / ekonometryczne algorytmy przetwarzania danych.

Zgodnie z Rekomendacją 11 pkt. 4.3.2. modele powinny być budowane w oparciu o odpowiednio długie szeregi czasowe danych pochodzących zarówno z zewnętrznych lub wewnętrznych baz danych.

Zgodnie z pkt 6. (Słowniczek pojęć): Ocena wartości zabezpieczenia na nieruchomości – oszacowanie przez bank możliwej do uzyskania wartości zabezpieczenia na nieruchomości danej ekspozycji kredytowej, aktualnej na moment udzielenia kredytu, dokonane w oparciu o metody statystyczne lub na podstawie analizy rynku nieruchomości.

Komisja Nadzoru Finansowego obejmując patronat nad Konferencjami Nowoczesna wycena. System ekspertowy wyceny nieruchomości komercyjnych odgrywa więc aktywną i stymulującą rolę w procesie unowocześnienia i obiektywizacji oceny wartości zabezpieczenia na nieruchomościach, któremu impuls dały właśnie między innymi Rekomendacje J i S, prowadzącym do wdrażania nowatorskich, skutecznych i wydajnych rozwiązań o charakterze systemowym wspomagających wycenę wartości nieruchomości. 

Jak będzie można przekonać się w trakcie Konferencji organizowanych 21 stycznia 2015 r. w Warszawie oraz 03 lutego 2015 r. w Katowicach rozwiązania w postaci systemów ekspertowych odpowiednio dla regionu warszawskiego i regionu śląskiego, uwzględniające zapisy Rekomendacji J i S, uwzględniające jakość opisu w zorganizowanych pod nadzorem fachowców rynku nieruchomości (rzeczoznawców majątkowych) bazach danych o cenach i cechach nieruchomości, umożliwiającą zbudowanie w oparciu o metody statystyczne, modelu wartości nieruchomości, rozumianego jako matematyczny/ekonometryczny algorytm określania wartości nieruchomości, najściślej i najpełniej realizują zapisy przyjętej przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacji J i S.