Wpływ kształtu nieruchomości na jej cenę wydaje się sprawą oczywistą i nie wymagającą dłuższej dyskusji. Niemal każdy uczestnik rynku nieruchomości trwa w słusznym przekonaniu, że nieruchomości kształtne osiągają wyższe ceny niż nieruchomości o pogorszonym kształcie. Niestety kalkulacji wartości nieruchomości nie można opierać na powszechnym przekonaniu ani też obiegowej opinii. W praktyce wyceny konieczny jest przekonujący dowód oparty o konkretną, możliwą do zweryfikowania analizę rynku. Któż z nas pozwoliłby sobie by np. odszkodowanie za grunt miało wartość niższą o np. 100 tys. zł tylko z tego powodu, że jakiś ekspert określający wartość nieruchomości trwa sobie zaciekle w swoim subiektywnym, niczym nie potwierdzonym przekonaniu?

Aby sensownie i przekonująco zbadać wpływ kształtu nieruchomości na poziom cen należy zdecydować się na nadanie kształtowi nieruchomości parametru liczbowego według jednolitej dla wszystkich badanych nieruchomości zasady. W toku setek analiz realizowanych w realexperts.pl testowane były różne sposoby parametryzowania kształtu nieruchomości. Doświadczenie wykazało, że najlepsza dla określenia współczynnika kształtu jest następująca formuła:

Wzór na współczynnik kształtu

gdzie:
Wk – współczynnik kształtu,

P – powierzchnia nieruchomości,

O – obwód nieruchomości.

Przykłady:

Współczynnik kształtu dla kwadratu 7,85 Współczynnik kształtu dla wydłużonego prostokąta - 1,16

 

Współczynnik kształtu dla figury nieregularnej - 5,41

Współczynnik kształtu dla koła - 10,0

Oczywistym jest, że pomysłów na określenie współczynników kształtu na potrzeby analizy wpływu kształtu nieruchomości na ceny może być nieskończenie wiele.  Przedstawiony wyżej sposób definiowania współczynnika kształtu okazał się jednak w praktyce łączyć stosunkowo łatwą możliwość jego ustalania dla tysięcy badanych nieruchomości gruntowych a jednocześnie okazał się wystarczająco sprawny dla określania wpływu kształtu na ceny podczas przeprowadzonych analiz.