14 maja 2015 r. w Pyskowicach, w siedzibie Urzędu Miasta odbyła się Konferencja zorganizowana przez Burmistrza Miasta Pyskowice Wacława Kęskę p.t.: Obiektywna wycena wartości, Możliwości i zastosowania nowoczesnej wyceny nieruchomości na przykładzie systemu ekspertowego dla Pyskowic stosowanego w latach 2012-2014.

Uczestnikami Konferencji byli przedstawiciele miast i gmin Powiatu Gliwickiego a także miast konurbacji górnośląskiej. Na Konferencji omówiono doświadczenia nabyte przez miasto Pyskowice, które jako pierwsze miasto w Polsce dla celów gospodarki nieruchomościami wdrożyło i wykorzystało na potrzeby wyceny nieruchomości system ekspertowy. 

Prelegentami Konferencji byli: Mirosław Gdesz sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Bożena Kubiak Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Tomasz Kotrasiński i Wojtek Nurek rzeczoznawcy realexperts.pl współautorzy systemu ekspertowego oraz Wacław Kęska – Burmistrz Pyskowice. 

Na Konferencji omówiono elementy składowe rozwiązania ekspertowego, przedstawiono praktyczne przykłady operatów szacunkowych sporządzonych dla różnych celów, które wykorzystane zostały przez miasto Pyskowice w latach 2012 – 2014 do celów gospodarki nieruchomościami oraz w postępowaniach administracyjnych. Wskazano, że istotną praktyczną korzyścią wdrożenia w Pyskowicach systemu ekspertowego pozwalającego na określanie wartości nieruchomości na obszarze całego miasta wg. jednolitej formuły kalkulacyjnej okazały się korzyści społeczne wynikające z równego i jednolitego traktowania wszystkich posiadaczy nieruchomości. Zastosowanie rozwiązania systemowego pozwoliła na skuteczne wyeliminowanie konfliktów i sporów, które zwykle towarzyszą wymierzaniu różnego typu opłat publicznych i odszkodowań definiowanych na podstawie wartości nieruchomości. W ponad 1000 sprawach, w których zastosowana została wartość nieruchomości określona przy wykorzystaniu systemu ekspertowego udało się w Pyskowicach uniknąć odwołań, które wstrzymałyby bieg tych spraw. Uczestnicy Konferencji wykazali wyraźne zainteresowanie zaprezentowanym rozwiązaniem wskazując na zasadność zastosowania systemu ekspertowego nie tylko na potrzeby sporządzania operatów szacunkowych ale także dla wewnętrznych celów miasta tj. do symulowania wpływów z tytułu sprzedaży, rent planistycznych, opłat adiacenckich, wynagrodzeń z tytułu służebności przesyłu, tudzież wydatków na różnego typu odszkodowania a także prognozowania wartości na potrzeby podejmowania decyzji wiążących się z nabywaniem lub zbywaniem nieruchomości.