18 września 2015 r. Krakowskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zorganizowało w Krakowie, w czytelni Politechniki Krakowskiej, szkolenie: Rola rzeczoznawcy majątkowego – biegłego a uwarunkowania prawne wyceny nieruchomości dla różnych celów związanych z gospodarką nieruchomościami w postępowaniach administracyjnych i cywilnych – podstawy prawne i praktyczne przykłady.

W szkoleniu uczestniczyło ponad 40 rzeczoznawców majątkowych, głównie z województwa małopolskiego, śląskiego i okolic. Prelegentami byli sędzia WSA Mirosław Gdesz oraz Wojtek Nurek, rzeczoznawca, ekspert realexperts.pl. Uwarunkowania prawne wyceny nieruchomości dla różnych celów związanych z gospodarką nieruchomościami omawiane przez sędziego Gdesza ilustrowane były na bieżąco na praktycznych przykładach operatów szacunkowych prezentowanych przez rzeczoznawcę majątkowego Wojtka Nurka.

Uczestnicy szkolenia mieli więc możliwość zapoznania się z konkretnymi przykładami operatów szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawców realexperts.pl a zastosowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania, opłat adiacenckich z tytułu podziału lub wybudowania urządzeń infrastrukturalnych, renty planistycznej, określenia odszkodowań za grunty zajęte lub przeznaczone pod drogi, sporządzone na potrzeby uzupełnienia czy też określenia wynagrodzenia z tytułu służebność wraz ze szczegółowym komentarzem obejmującym uwarunkowania prawne odnoszące się do poszczególnych zagadnień.

Aktywność uczestników szkolenia wskazuje, że mocno pożądane i potrzebne są spotkania w gronie rzeczoznawców majątkowych, w których zagadnienia odnoszące się do wyceny nieruchomości omawiane są na przykładzie konkretnych operatów szacunkowych. Odnoszenie się zagadnień związanych z szacowaniem nieruchomości „na sucho”, bez konkretnych przykładów nie daje możliwości wniknięcia w faktyczne problemy warsztatowe stojące powszechnie przed rzeczoznawcami majątkowymi. Skoro ostatecznym efektem pracy rzeczoznawców są operaty szacunkowe to właśnie na przykładach operatów powinny być omawiane poszczególne zagadnienia problemowe. Choć rzecz wydaje się oczywista to utarło się powszechnie debatować o wycenie nieruchomości bez powoływania się na wykonane i zastosowane w praktyce operaty szacunkowe. Przebieg szkolenia w Krakowie pokazał, że warto odstępować od utartych a nienajlepszych zwyczajów.

Doskonałym uzupełnieniem dla takich spotkań w gronie rzeczoznawców okazały się przejrzyste uzupełnienia i komentarze obejmujące uwarunkowania prawne wycen sporządzanych dla różnych celów prezentowane przez sędziego WSA M. Gdesza. Korzystne dla przebiegu szkolenia okazało się to, że o zagadnieniach prawnych wypowiadał się prawnik a o zagadnieniach z obszaru wiedzy specjalistycznej z zakresu szacowania nieruchomości wypowiadał się rzeczoznawca majątkowy. Na szkoleniu specjaliści z rożnych dziedzin wiedzy nie wchodzili sobie w kompetencje. Prawnik nie starał się udawać, że zna się na wycenie a rzeczoznawca nie udawał, że zna się na prawie.