W trakcie opracowywania systemu wyceny nieruchomości dla miasta Racibórz niezbędne było zbadanie i określenie wpływu podziału celowego nieruchomości na działki na wartość nieruchomości. Powstającą z tej przyczyny zmianę wartości nieruchomości skonfrontowaliśmy następnie z wartością sumy wartości pojedynczych działek budowlanych. W efekcie badań przeprowadzonych  przy wykorzystaniu informacji o transakcjach przeprowadzonych w latach 2009-2015 stwierdziliśmy, że suma wartości działek uzyskanych z podziału jest systematycznie wyższa niż wartość całej nieruchomości podzielonej. 

Zależność wzrostu wartości nieruchomości dzielonej na X działek w konfrontacji z sumą wartości działek uzyskanych z podziału (bez uwzględniania zmiany/polepszenia kształu działek wydzielonych) wg badań rynku w Raciborzu
Kwestią wartą odnotowania jest fakt, że względna opłacalność podziału maleje wraz z liczbą działek, na które dzielimy nieruchomość. Najbardziej opłacalne są podziały na 2, 3, 4 itd. działki. Podział na 2 działki powoduje wzrost wartości o ok. +8,7% a na 10 działek o ok. +32%. Ale nawet podział na 100 działek, np. pola 10 ha na działki po 1000 m2 daje efektywnie wzrost o ok. 73%.

Zauważyć też należy, że w efekcie nie jest ważna bezwzględna „liczba” działek ale relacja tej liczby przed i po podziale. Po podziale na 10 działek wartość wzrasta o ok. 31% a po podziale tych 10 działek każda na 10 nowych wartość tych podzielonych wcześniej też wzrasta o ok. 31%. Jest to całkowicie logiczne i zgodne z podstawowymi intuicjami. Podział 1 działki na 100 działek powinien dawać taką samą wartość jak podział najpierw na 10 a potem jeszcze każdej na 10.

I tak się właśnie dzieje a odpowiednio dobrana postać analityczna modelu to uchwyciła.