W piśmie amerykańskiego Appraisal Institute „The Appraisal Journal” ukazał się artykuł p.t. „Property Value Impacts from Transmission Lines, Subtransmission Lines, and Substations„, w którym przedstawiono badania dotyczące wpływu linii elektroenergetycznych na wartość nieruchomości.
Jak w każdych poważnych badaniach dotyczących budowy modelu wartości na rynku nieruchomości, tak i tutaj dla określenia wpływu linii energetycznych na wartość nieruchomości zastosowano metodę analizy statystycznej a konkretnie metodę regresji wielorakiej, w literaturze anglosaskiej określanej mianem „regresji hedonicznej„.
Należy zauważyć, że taki sam model regresji hedonicznej zastosowany został m.in. w badaniach przeprowadzonych przez Polski Instytut Wyceny we współpracy z Działem Analiz realexperts.pl dla określenia wpływu na wartość nieruchomości stref obszaru ograniczonego użytkowania (OOU) oraz natężenia hałasu lotniczego wokół Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie.
Jak widać na świecie jest stosowana tylko jedna metodologia badań związanych z rynkiem nieruchomości i określaniem wpływu poszczególnych czynników na wartość nieruchomości: metoda analizy statystycznej, której celem jest zbudowanie modelu wartości wyjaśniającego zjawisko kształtowania się cen ze względu na badane czynniki. Metodologia ta jest po prostu zastosowaniem ogólnej metodologii badań nauk empirycznych i analizy danych empirycznych do zagadnień rynku nieruchomości.
Property Value Impacts from Transmission Lines, Subtransmission Lines, and Substations
Obszar Ograniczonego Użytkowania OOU