Polecamy Państwa uwadze najświeższe wyniki badań i analiz Polskiego Instytutu Wyceny odnoszące się do prognozy cen nieruchomości komercyjnych na obszarze rynku regionalnego Śląska w roku 2017 oraz okres następny, opublikowane 27.02.2017 r. przez Prezesa Instytutu Tomasza Kotrasińskiego.

 

Prognoza trendu/cyklu cen średnich nieruchomości komercyjnych na obszarze rynku regionalnego Śląska

Jeśli tylko zaobserwowane prawidłowości z ostatnich dwóch cykli zmian cen nieruchomości komercyjnych na obszarze rynku regionalnego Śląska powtórzą się (co, oczywiście nie jest w żadnym wypadku pewne), można sformułować prognozę co do charakteru roku 2017 w aspekcie wzrostu/spadku poziomu cen.

W tym celu dokonano estymacji przebiegu teoretycznego zmiany ceny w okresie znanym, tj. od połowy 2013 r. do końca 2016 r. przy pomocy metody najmniejszych kwadratów.

Przyjęto najprostszy z możliwych model przebiegu trendu: trend liniowy + 1 cykl. Parametry uzyskane metodą najmniejszych kwadratów: trend 0,122 zł/m2/dzień (ok. 2,4%/rok) + cykl o okresie 612 dni (ok. 1,7 roku) i amplitudzie 169 zł/m2.

Uzyskany przebieg takiej funkcji cyklicznej przedłużony został w przyszłość w celach prognostycznych. Pokazał: szczyt cyklu około października 2017 r. i następne dno cyklu około maja 2018 r.

To jest, oczywiście, prognoza bardzo prosta, przybliżona i oparta tylko na jednym parametrze cenowym i na jednym prostym cyklu. Na rynek, jak wiemy, oddziałuje wiele czynników o charakterze cyklicznym i niecyklicznym oraz incydentalnym. Z praktyki jednak wiadomo, że w przypadku uwzględnienie większej liczby parametrów rynku nieruchomości (aktywności, cen i rentowności) oraz parametrów makroekonomicznych, które cechują się wyraźną cyklicznością, można formułować dość trafne i przydatne prognozy.

::

Tomasz Kotrasiński, MPAI

Polski Instytut Wyceny