Wykładowca – mgr inż. Zdzisław Małecki – będący wieloletnim rzeczoznawcą majątkowym (upr. nr 20) wcielił się podczas szkolenia w trudną rolę profesjonalnego prawnika, ponieważ 14 godzin wykładowych poświęcił w zasadzie wyłącznie na interpretację zagadnień i przepisów prawnych związanych w mniejszym lub większym stopniu z czynnościami wykonywanymi przez rzeczoznawców majątkowych. Ocenę trafności przedstawionych wywodów pozostawić należy zawodowym prawnikom, ponieważ jedynie ich ustalenia są w konkretnych sprawach wiążące. Można więc stwierdzić, że na szkoleniu omówione zostały zagadnienia wstępne, otwierające możliwość przystąpienia do właściwego procesu wyceny. Niestety, czynności, których prawidłowe wykonywanie wymaga konkretnej wiedzy specjalistycznej z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego nie były przedmiotem tego szkolenia. 

Zadowolenie z udziału w szkoleniu mogły więc ewidentnie wykazywać wszystkie te osoby, dla których istotnym problemem jest właściwa interpretacja przepisów prawa w zakresie m.in. dat oraz stanów nieruchomości wymaganych przepisami prawa.

Zawiedzeni mogli być natomiast wszyscy ci uczestnicy szkolenia, którzy mają problemy nie z fazą przygotowawczą do procesu wyceny, jaką jest właściwa interpretacja przepisów prawa, ile poszukują praktycznej wiedzy warsztatowej potrzebnej do prawidłowego wykonywania czynności prowadzących do określania wartości nieruchomości, dla uprzednio rozpoznanych dat i stanów nieruchomości, a w szczególności:

– sposobów wyłaniania transakcji nieruchomości podobnych używanych ostatecznie do kalkulacji wartości spośród ogółu transakcji rynkowych oraz skutecznego uzasadniania dokonywanego wyboru,

– zalecanych i skutecznych metod określania trendu zmian cen wskutek upływu czasu,

– sposobów określania cech nieruchomości oraz ich stanów wpływających na poziom cen spośród ogółu cech i parametrów jakimi można scharakteryzować nieruchomości będące przedmiotem transakcji,

– zalecanych sposobów określania wpływu liczbowego cech nieruchomości i ich stanów na wartość nieruchomości,

– określania wartości nieruchomości różniących się stanem wyłącznie jednej cechy – np. stanem planistycznym,

– etc.

Selected activities of a property appraiser ", Brenna 02/28/03/2017, lecturer Zdzisław Małecki

Ogólna ocena szkolenia (skala 1-10): 3

Ocena tematyki (skala 1-10): 5

Ocena miejsca: (skala 1-10): 7

Stosunek ceny do jakości (skala 1-5): 2

Wykładowca: mgr inż. Zdzisław Małecki – rzeczoznawca majątkowy

Tematyka szkolenia: Wybrane czynności rzeczoznawcy majątkowego

Temat 1.
Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości.
(Temat dotyczy szerszych nakładów uregulowanych w kodeksie cywilnym, kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, nakłady w prawie podatkowym, i in.).
(ok. 8 godz.)

Temat 2.
Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb realizacji roszczeń odszkodowawczych właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą oraz wydaniem decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 36 ust. 1, 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
(ok. 4 godz.)

Temat 3.
Szczególne czynności rzeczoznawcy majątkowego w związku z roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu braku możliwości zwrotu nieruchomości wywłaszczonej i ich uwarunkowania.
(ok.2 godz.)

(razem 14 godz. wykładowych)

Termin: 28.02-01.03.2017

Miejsce: Hotel Kotarz Spa & Wellness, 43-438 Brenna, Wyzwolenia 40

Odpłatność za udział w szkoleniu:

Członkowie ŚSRM:

– 400,00 zł (z noclegiem w pokoju 2 – osobowym),

– 450,00 zł (z noclegiem w pokoju 1 – osobowym),

– 180,00 zł (szkolenie +2 obiady i 2 przerwy kawowe. Cena nie zawiera noclegu, śniadania, uroczystej kolacji ostatkowej i kuligu)

Członkowie ŚSRM – uregulowane składki członkowskie.

Rzeczoznawcy spoza ŚSRM:

– 500,00 zł (z noclegiem w pokoju 2 – osobowym),

– 600,00 zł (z noclegiem w pokoju 1 – osobowym),

– 280,00 zł (szkolenie +2 obiady i 2 przerwy kawowe. Cena nie zawiera noclegu, śniadania, uroczystej kolacji i kuligu)