Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął spór pomiędzy rzeczoznawcą majątkowym a Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy udostępnienia rzeczoznawcy zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, będących podstawą wpisów do ewidencji gruntów i budynków do wykonania ich kopii techniką fotokopii. Rację okazał się mieć rzeczoznawca a Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zasądzono na rzecz rzeczoznawcy kwotę 854 (osiemset pięćdziesiąt cztery) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Więcej: I OSK 2608/15 – Wyrok NSA