Zgodnie z art. 2 pkt. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, mapa zasadnicza to „wieloskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także wybrane informacje opisowe dotyczące obiektów” (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2101). Wykonanie mapy zasadniczej odbywa się w kilku skalach, w zależności od rodzaju obszaru i są to: 1) skala 1:250 – dla obszarów o bardzo dużym zagęszczeniu obiektów nad i podziemnych, 2) skala 1:500 – 1:1000 – dla obszarów wysokozurbanizowanych (duża ilość obiektów i urządzeń podziemnych), 3) skala 1:1000 – 1:2000 – dla obszarów średniozurbanizowanych, 4) skala 1:5000 – zwarte obszary rolne i leśne. Zgodnie z par. 19 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej: „Treść mapy zasadniczej w kroju arkuszowym lub wybranego obszaru zawiera: 1) kartograficzną reprezentację obiektów, zgodnie ze standardami określonymi w załączniku nr 7 do rozporządzenia; 2) nazwy oraz skróty i oznaczenia dotyczące obiektów, o których mowa w § 13; 3) informacje dodatkowe, w szczególności: a) nazwę mapy, b) godło mapy, c) skalę mapy, d) układ współrzędnych płaskich prostokątnych, e) układ wysokościowy, f) geodezyjny układ odniesienia, g) lokalizację obszaru uwzględniającą podział administracyjny, h) siatkę kwadratów, i) współrzędne prostokątne płaskie co najmniej dwóch skrajnych punktów przecięcia siatki kwadratów; 4) ramkę arkusza mapy, w przypadku kroju arkuszowego”. Z pełną treścią rozporządzenia wraz z załącznikami można zapoznać się pod linkiem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150002028/O/D20152028.pdf Oznaczenia na mapie zasadniczej:
Lp. Skrót nazwa skrótu lub oznaczenia
1. proj. budowla podziemna – projektowana
2. bud. budowla podziemna – w budowie
3. b budynek biurowy
4. t budynek garażu
5. g budynek gospodarstwa rolnego
6. u budynek handlowo – usługowy
7. h budynek hotelu
8. f budynek kultury fizycznej
9. d budynek łączności, dworca i terminalu
10. mj budynek mieszkalny jednorodzinny
11. md budynek o dwóch mieszkaniach
12. mt budynek o trzech i więcej mieszkaniach
13. mz budynek zbiorowego zamieszkania
14. k budynek muzeum i biblioteki
15. p budynek przemysłowy
16. r budynek kultu religijnego
17. e budynek szkoły i instytucji badawczej
18. z budynek szpitala i zakładu opieki medycznej
19. x budynek zabytkowy
20. a budynek zakwaterowania turystycznego, pozostały
21. ch. chodnik
22. dr. droga bez nazwy
23. d. dystrybutor paliw
24. H hydrofornia
25. i.b. inna budowla
26. i.i. inna budowla inżynierska
27. i.h. inna budowla hydrotechniczna
28. O.dz. ogród działkowy
29. kl osadnik kanalizacji lokalnej
30. os. osadnik
31. pas. pasaż
32. per. peron
33. b przewód benzynowy
34. c przewód ciepłowniczy
35. cn przewód ciepłowniczy o niskim parametrze
36. cw przewód ciepłowniczy o wysokim parametrze
37. e przewód elektroenergetyczny
38. eWW przewód elektroenergetyczny najwyższego napięcia
39. eN przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia
40. eS przewód elektroenergetyczny średniego napięcia
41. eW przewód elektroenergetyczny wysokiego napięcia
42. g przewód gazowy
43. gn przewód gazowy niskiego ciśnienia
44. gp przewód gazowy podwyższonego średniego ciśnienia
45. gs przewód gazowy średniego ciśnienia
46. gw przewód gazowy wysokiego ciśnienia
47. i przewód inny
48. k przewód kanalizacyjny
49. kd przewód kanalizacyjny deszczowy
50. kl przewód kanalizacyjny lokalny
51. ko przewód kanalizacyjny ogólnospławny
52. kp przewód kanalizacyjny przemysłowy
53. ks przewód kanalizacyjny sanitarny
54. Rn przewód nadziemny
55. n przewód naftowy
56. Rz przewód naziemny
57. x przewód niezidentyfikowany
58. proj. przewód projektowany
59. t przewód telekomunikacyjny
60. bud. przewód w budowie
61. w przewód wodociągowy
62. wl przewód wodociągowy lokalny
63. wo przewód wodociągowy ogólny
64. G stacja gazowa
65. Tr stacja transformatorowa
66. P wiata przystankowa
67. w.ciśn. wieża ciśnień
68. w.ppoż. wieża przeciwpożarowa
69. w.sk. wieża szybu kopalnianego
70. w.wid. wieża widokowa
71. w. woda płynąca, woda stojąca, woda w urządzeniu wodnym, rów melioracyjny, rów przydrożny
Pełny opis wszystkich oznaczeń można znaleźć pod linkiem http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002101/O/D20172101.pdf Mapa zasadnicza jest więc dokumentem zawierającym praktycznie wszystkie niezbędne informacje na temat danego terenu. Od uzbrojenia terenu począwszy, na punktach wysokościowych skończywszy. Mapa zasadnicza stanowi załącznik w następujących sprawach: – podział nieruchomości w celu sporządzenia wstępnego projektu podziału, – wydania warunków przyłączenia sieci uzbrojenia terenu, – zmiany sposobu użytkowania obiektu, – pozwolenia na rozbiórkę budynku, – uzyskanie zezwolenia na handel, – wyceny nieruchomości, – uzyskania decyzji środowiskowej, – wydania warunków zabudowy dla nieruchomości, – przyznania kredytu bankowego. Mapę można zamówić w formie papierowej i cyfrowej. Koszt wydania mapy jest zależny od ilości egzemplarzy oraz od formatu mapy i formy ich udostępnienia (papierowa czy cyfrowa). Aby uzyskać mapę zasadniczą, należy wypełnić wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (P – do pobrania pod linkiem wniosek o wydanie mapy zasadniczej), a następnie uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej (P3 – do pobrania pod linkiem uszczegółowienie wniosku o wydanie mapy zasadniczej).